Invånare med fetma

Indikator ÖM.3.6

Fetma har personer med ett Body Mass Index (BMI) på 30 eller högre. BMI är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Andelen med fetma har ökat både bland kvinnor och män. För kvinnor har det varit en kraftig ökning 2014 till 2018. Det är något högre andel kvinnor än män med fetma. Högsta andelen med fetma finns i åldersgruppen 45–64 år. Bland män finns en socioekonomisk skillnad med högre andel med fetma bland de med kort utbildning jämfört med de som lång utbildning, bland kvinnor är inte denna skillnad lika tydlig. Jämfört med riket är det fler kvinnor i Luleå kommun med fetma, bland män är det ungefär lika många.
Utökat urval i undersökningen har gjorts 2010, 2014 och 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben