Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikator ÖM.3.4

WHO rekommenderar vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per veckan med minst måttlig intensitet. För barn och unga (5-17 år) minst 60 minuter per dag.

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Den nationella undersökningen som gjordes 2020 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar ungefär lika resultat som 2018, men andelen män som är fysisk aktiva 150 min per vecka har ökat något. Något fler män än kvinnor är fysiskt aktiva i Luleå. Jämfört med riket är det något färre kvinnor och lika stor andel män som är fysiskt aktiva enligt rekommendation.
Bland män i Luleå är det inte så stora skillnad i fysisk aktivitet i olika åldersgrupper från 16 år upp till 64 år. Bland kvinnor är det flest aktiva i åldersgruppen 16-29 år där 78% är fysiskt aktiva enligt rekommendation 150 min/vecka. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med lång utbildning är fysiskt aktiva enligt rekommendation i större utsträckning än den med kort utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014 och 2018. Frågan om fysiskt aktiva 150 min i veckan infördes i enkäten år 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben