Program A - Alla jämlika

Övergripande mål: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Program Alla jämlika ska leda till att de sociala förutsättningarna och hälsoläget förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar mellan olika grupper inom Luleå och i jämförelse med länet och riket. Att verka tillsammans är ledord för arbete enligt programmet Alla jämlika. Det omfattar kommunens nämnder och styrelser. Men det innebär även ett arbete med att bjuda in fler, exempelvis det civila samhället (ideella föreningar mm), andra myndigheter och det privata näringslivet.

Nedan redovisas ett antal indikatorer som tillsammans visar om utvecklingen går i riktning mot det övergripande målet.

Indikatorer

Ungdomar i årskurs 9 som inte använder alkohol

Indikator 2050.A.1 Andelen i årskurs 9 som är alkoholfria
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator 2050.A.2 Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolan
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Elever som går ut gymnasieskolan på 4 år

Indikator 2050.A.3 Andelen elever som slutfört gymnasieskolan inom 4 år
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Trygga i sitt bostadsområde

Indikator 2050.A.4 Trygghetsindex
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Deltagande i valet till kommunen

Indikator 2050.A.5 Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Mer jämställt uttag av föräldrapenning

Indikator 2050.A.6 Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Ungdomar som tycker att de kan framföra sina åsikter

Indikator 2050.A.7 Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Unga arbetslösa

Indikator 2050.A.8 Andelen arbetslösa i åldrarna 18-24 år
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator 2050.A.9 Andel som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Indikator 2050.A.10 Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Barn och unga som inte kan bo hemma

Indikator 2050.A.11 Antal barn och unga placerade på annat plats än hemma
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbornas syn på möjligheterna att påverka

Indikator 2050.A.12 Betygsindex för påverkan
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad
Program 2050.A