Barn och unga som inte kan bo hemma

Indikatorn visar hur många i åldrarna 0-20 år som var placerade i familjehem, förstärkta familjehem och HVB-hem/SIS-hem under augusti månad.

Antal barn och unga placerade på annat plats än hemma
Datakälla: Egen

Kommentar

Positiv utveckling med minskning av både antal placerade och antalet dygn. År 2012 var det 45 798 dygn och år 2015 hade det minskat till 38 048 dygn. Åtgärder som bättre samverkan, stöd till "hemmaplanslösningar" med flera olika insatser och tydligare närhetsprincip för placeringar har påverkat talets positiva utveckling.
Indikator 2050.A.11
Ansvarig organisation