Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikatorn visar andelen som är behöriga att söka till gymnasieskolan från samtliga högstadieskolor oavsett huvudman. Uppgifter för 2016 i diagrammet är för läsåret 2016/2017.

Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolan
Datakälla: Skolverket

Kommentar

Behörigheten har ökat jämfört med föregående läsår men ligger ändå lägre än tidigare. I jämförelse med riket (82,5 %) så har Luleå en högre andel. Pojkars behörighet är lägre än flickornas men har ökat på flera skolenheter medans flickorna har minskat. Elevunderlaget har förändrats jämfört med förra året då fler av eleverna var nyanlända. Detta ger en effekt på pojkarnas behörighet då majoriteten av de nyanlända var pojkar. Flera av de socioekonomiskt prioriterade områdena har förbättrat sina resultat.
Indikator 2050.A.2