Luleåbornas syn på möjligheterna att påverka - Miljöbarometern

Luleåbornas syn på möjligheterna att påverka

Indikatorn är ett index av svaren på flera frågor om synen på; hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter, invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut, invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna och i vilken utsträckning invånarnas åsikter i stort finns representerande bland kommunens partier.

Betygsindex för påverkan
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Tydlig försämring sedan 2012 som planat ut de senaste åren. Luleås resultat ligger något under genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Inga större skillnader mellan olika åldersgrupper, kön eller var man bor.
Indikator 2050.A.12
Ansvarig organisation