Luleåbornas syn på möjligheterna att påverka

Indikatorn är ett index av svaren på flera frågor om synen på; hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter, invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut, invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna och i vilken utsträckning invånarnas åsikter i stort finns representerande bland kommunens partier.

Betygsindex för påverkan
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Otydlig utveckling. Luleås resultat ligger något över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Inga större skillnader mellan olika åldersgrupper, kön eller var man bor.
Indikator 2050.A.12
Ansvarig organisation