Ungdomar i årskurs 9 som inte använder tobak och alkohol

De som uppger att de varken använt tobak eller alkohol.

Andelen i årskurs 9 som är tobaksfria och alkoholfria
Färgruta Tobak, flickor
Färgruta Tobak, pojkar
Färgruta Alkohol, pojkar
Färgruta Alkohol, flickor
Datakälla: Lokal drogvaneundersökning/CAN

Kommentar

Trenden är positiv men efter 2015 har andelen som provat alkohol ökat igen bland pojkarna.
Pojkarna är i något högre utsträckning tobaksfria och i betydligt högre utsträckning alkoholfria än flickorna. När det gäller narkotikafria är flickorna (94%) det i något högre utsträckning än pojkarna (91%). Ingen förändring över åren. Nästa mätning sker 2017.
Indikator 2050.A.1