Ungdomar som tycker att de kan framföra sina åsikter

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen
Färgruta År 2 gymnasiet
Färgruta Årskurs 8
Datakälla: LUPP

Kommentar

Andelen i åk 8 som anser att de har stor möjlighet att föra fram sin åsikt till de som bestämmer har sjunkit ett par procent sedan förra undersökningen. Andelen har ökat bland flickorna och minskar bland pojkarna.
I år två på gymnasiet har andelen som anser att de har stor möjlighet att föra fram sin åsikt till de som bestämmer oförändrad.
Det är vanligare att pojkar upplever att de har större möjligheter att påverka jämfört med flickor. Andelen unga som upplever att de kan påverka är lägre än önskvärt.
Undersökningen genomförs inte varje år.
Indikator 2050.A.7
Ansvarig organisation