Ungdomar som tycker att de kan framföra sina åsikter - Miljöbarometern

Ungdomar som tycker att de kan framföra sina åsikter

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen
Färgruta Årskurs 8
Färgruta År 2 gymnasiet
Datakälla: LUPP

Kommentar

En ökning till 13% bland flickorna och 24% bland pojkarna i årskurs 8. Andelarna har ökat till 16% bland flickor och 23% bland pojkar i årskurs 2 på gymnasiet. Det är betydligt fler pojkar än flickor som anser sig kunna föra fram sina åsikter till dem som bestämmer, nivån totalt är låg.
Undersökningen genomförs inte varje år.
Indikator 2050.A.7
Ansvarig organisation