Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikatorn redovisar för åldrarna 16-84 år.

Andel som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra
Färgruta Man
Färgruta Kvinna
Datakälla: Hälsa på lika villkor, (befolkningsundersökning)

Kommentar

Andel kvinnor som upplever att de har en god hälsa har förbättrats medan andelen män inte haft samma positiva utveckling. Upplevd god hälsa sjunker med stigande ålder. Åldersgruppen män 45-64 år mår sämre 2014 än kvinnorna i samma åldersgrupp och även sämre än män i riket. De med lång utbildning har en bättre självupplevd hälsa än de med kort utbildning. Nästa undersökning är genomförd 2018 men resultatet kommer 2019.
Indikator 2050.A.9
Ansvarig organisation