Vuxnas syn på möjligheterna att påverka

Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan och inflytande i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?", "Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut?", "Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna?" och "Hur nöjd är du med i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland kommunens partier?".

Vuxnas (18-84 år) syn på möjligheterna att påverka

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Otydlig utveckling. Luleås resultat ligger något över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Inga större skillnader mellan olika åldersgrupper, kön eller var man bor.

Indikator 2050.A.12
Ansvarig organisation