Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikatorn visar andelen som är behöriga att söka till gymnasieskolan från samtliga högstadieskolor oavsett huvudman. Uppgifter för 2016 i diagrammet är för läsåret 2016/2017.

Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolan
Datakälla: Skolverket

Kommentar

Behövrigheten har ökat jämfört med föregående läspr men ligger fortfarande läger än 2014 och tidigare. I jämförelse med riket (82,5 %) så har Luleå en högre andel. Pojkars behörighet är lägre än flickornas men har ökat på flera skolenheter medans flickorna har minskat. Elevunderlaget har förändrats jämfört med förra året då fler av eleverna var nyanlända.
Indikator 2050.1.2.2