Miljö- och byggnadsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för.

Indikatorer

Dygn med dålig luft i centrum

Indikator 2050.1.5.1 Antal dygn då medelhalten av kvävedioxid överskridit miljökvalitetsnormen
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Stadsdelar och samlande byar med butik

Indikator 2050.1.5.2 Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Delområde 2050.1.5