Stadsbyggnadsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för.

Indikatorer

Fler bostäder kan byggas

Indikator2050.1.8.1

Byggrätter för bostäder (som kan byggas) i detaljplaner i prioriterade zoner

Trend: Trenden är positiv

Mark för verksamheter

Indikator2050.1.8.2

Sammanlagd markyta detaljplanelagd och byggbar mark för verksamheter.

Trend: Trenden är otydlig/oförändrad

Möjligt att ansluta till kommunens avloppsnät

Indikator2050.1.8.3

Tillgänglig spillvattenkapacitet till kommunalt va-nät

Trend: Trenden är otydlig/oförändrad

Singelolyckor för gående och cyklister

Indikator2050.1.8.4

Antal skadade i singelolyckor för oskyddade trafikanter per 1000 invånare

Trend: Trenden är positiv

Luleåbor som är påverkade av buller vid sin bostad

Indikator2050.1.8.5

Antal personer vars utomhusmiljö vid bostaden är påverkad av buller från vägtrafiken

Trend: Trenden är positiv
Delområde 2050.1.8