Stadsbyggnadsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen mot Vision Luleå 2050 har kommunen valt ut ett antal indikatorer. Nedan redovisas de indikatorer som Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för.

Indikatorer

Fler bostäder kan byggas

Indikator 2050.1.8.1 Byggrätter för bostäder (som kan byggas) i detaljplaner i prioriterade zoner
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Utrymme för nya arbetsplatser

Indikator 2050.1.8.2 Hektar planlagd mark för utveckling av och nya företag
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Möjligt att ansluta till kommunens avloppsnät

Indikator 2050.1.8.3 Tillgänglig spillvattenkapacitet till kommunalt va-nät
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Singelolyckor för gående och cyklister

Indikator 2050.1.8.4 Antal skadade i singelolyckor för oskyddade trafikanter per 1000 invånare
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbor som är påverkade av buller vid sin bostad

Indikator 2050.1.8.5 Antal personer vars utomhusmiljö vid bostaden är påverkad av buller från vägtrafiken
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Delområde 2050.1.8