Arbete

Övergripande mål till 2050 ÖM.9

Luleås invånare har arbete

Målet syftar till att ha en hög kunskapsnivå, ha bra och tillgängliga områden för arbetsplatser, att ge möjligheter till praktik och validering av kompetens.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Flera av indikatorerna visar en positiv utveckling. För att nå målet behövs ett fortsatt fokus på behöriga elever, fler nyanlända i arbete och fler invånare.

Indikatorer

Andel i arbete

IndikatorÖM.9.1

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i november månad

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 79,5 %2019

Antal invånare

IndikatorÖM.9.2

Antal invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 78549 stycken2020

Utflyttade

IndikatorÖM.9.3

Antal utflyttade och emigrerade

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 3579 stycken2020

Unga utan arbete

IndikatorÖM.9.4

Andel unga, 17-24 år, som varken arbetar eller studerar

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 5,1 %2019

Elever som kan söka till gymnasieskolan

IndikatorÖM.9.5

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 89,1 %2020

Elever som fullföljer gymnasieskolan

IndikatorÖM.9.6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 76 %2020

Godkända i Svenska för invandrare

IndikatorÖM.9.7

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 56 %2020

Nyanlända som går till arbete eller studier

IndikatorÖM.9.8

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 47 %2020

Vuxnas utbildningsnivå

IndikatorÖM.9.9

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 48,1 %2020

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma