Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Indikatorn visar totalt sett en positiv trend över tid. Resultatet för år 2018 placerar också Luleå bland de 25 procenten kommuner med bäst resultat i riket för första gången under mätperioden. Resultat för Luleå (77 procent) är också högre jämfört med övriga i kommungruppen Större stad där medelvärdet är 72,1 procent.

Andelen elever med examen efter fyra år är högre för kvinnor (80,9 procent) jämfört med män (73,4 procent), vilket också gäller för riket. Trenden för män har under mätperioden varit stabilt positiv. För kvinnor noteras tidigare år en negativ utveckling från startåret 2015, med en minskande examensandel. Utvecklingen vänder för år 2018, då andelen kvinnor med examen är den högsta under mätperioden. Resultatet bland kvinnorna är bland de 25 procenten främsta kommuner i riket.

Eftersom indikatorn inkluderar alla folkbokförda ungdomar i kommunen (oavsett var de får sin gymnasieutbildning) är det svårt att analysera orsaker, annat än de som kan kopplas till huvudmannens egen gymnasieskola – den verksamhet huvudmannen kan påverka. Luleå gymnasieskola har sedan läsåret 2016-17 haft genomströmning (examen) som ett tydligt huvudfokus och kopplat en rad utvecklingsinsatser till detta. Möjligen är det effekter av det arbetet som syns i statistiken. Detta kan antas eftersom majoriteten av eleverna i Luleå kommun faktiskt finns i den kommunala gymnasieskolan. Under läsåret 2017-18 gick 87 procent av eleverna i Luleå i den kommunala gymnasieskola (riket 73 procent).

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma