Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Indikatorn visar andelen elever folkbokförda i kommunen som tar examen inom 4 år, vilket har haft en positiv trend över längre tid. Resultatet för år 2019 placerar oss bland de 50 procenten kommuner med mittersta resultaten i riket. Resultatet (74 procent) är högre jämfört med övriga i kommungruppen Större stad där medelvärdet är 72 procent. Andelen elever med examen efter fyra år är högre för flickor (76 procent) jämfört med pojkar (72 procent), vilket också gäller för riket. Trenden för flickor är otydlig sedan 2015 och för pojkar verkar det ha stabiliserat sig på en högre nivå jämfört med 2015. Resultaten för både flickor och pojkar är bland de 50 procenten mittersta kommunerna i riket.
Resultaten är för detta högre än rikets genomsnitt och högre än kommungruppen större städer. Resultaten stämmer väl överens med resultaten för de kommuner som har en liknande socioekonomi.

Eftersom indikatorn inkluderar alla folkbokförda ungdomar i kommunen (oavsett var de får sin gymnasieutbildning) är det svårt att analysera orsaker, annat än de som kan kopplas till vår egen gymnasieskola, vilket är den verksamheten som vi kan påverka. Majoriteten av gymnasieeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala gymnasieskolan här. Under läsåret 2019–2020 gick 82 procent av eleverna folkbokförda i Luleå i den kommunala gymnasieskolan (riket 50 procent). Luleå gymnasieskola har sedan läsåret 2016-17 haft genomströmning (till examen) som ett tydligt huvudfokus och kopplat en rad utvecklingsinsatser till detta.
Andelen elever i den kommunala gymnasieskolan som fick examen efter tre år var vid de högskoleförberedande programmen 82,2 procent (riket 79,4 procent) och vid yrkesprogrammen 74,7 procent (riket 72,2 procent). För yrkesprogram i riket sjunker andelen elever med examen för andra året i rad, medan Luleå istället ökar. Resultatet är dessutom det näst bästa på fem år.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma