Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2015

72

0

Totalt

2016

75

1

Totalt

2017

73

2

Totalt

2018

77

3

Totalt

2019

74

4

Totalt

2020

76

5

Kvinnor

2015

77

6

Kvinnor

2016

76

7

Kvinnor

2017

73

8

Kvinnor

2018

81

9

Kvinnor

2019

76

10

Kvinnor

2020

79

11

Män

2015

66

12

Män

2016

73

13

Män

2017

72

14

Män

2018

73

15

Män

2019

72

16

Män

2020

74

17

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen elever folkbokförda i kommunen som tar examen inom 4 år har haft en svagt positiv trend över längre tid. Resultatet för 2020 återfinns bland de 25 procenten främsta kommunerna i landet. Andelen elever med examen efter fyra år är högre för flickor (79%) än för pojkar (74%). Resultatet för bägge könen är också jämförelsevis bland de främsta i Sverige.
Majoriteten av gymnasieeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala gymnasieskolan här. Under läsåret 2019–2020 gick 82 procent av eleverna folkbokförda i Luleå i den kommunala gymnasieskolan (riket 50 procent).
Luleå gymnasieskola har sedan läsåret 2016-17 haft genomströmning (till examen) som ett tydligt huvudfokus och kopplat en rad utvecklingsinsatser till detta.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma