Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.5

Indikatorn avser andel elever i Luleå kommun som är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades för eleverna som påbörjade gymnasieskolan år 2013.

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Datakälla: Kolada (SCB, Skolverket)

Kommentar

I jämförelse med övriga kommuner i landet, kommuner i samma kommungrupp och kommuner med samma socioekonomi så har Luleå kommun bland de 25 procent högsta resultaten 2019. Pojkar har lägre behörighet och flickor högre behörighet hela tidsserien utom ett läsår.
Trenden för både pojkar och flickor är osäker om man ser till hela tidsperioden sedan 2000. Sedan de nya behörighetsreglerna till gymnasiet kom 2013 har både pojkar och flickor en negativ trend.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma