Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.5

Indikatorn avser andel elever i Luleå kommun som är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades för eleverna som påbörjade gymnasieskolan år 2013.

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2011

91,0

0

Totalt

2012

90,6

1

Totalt

2013

90,4

2

Totalt

2014

93,5

3

Totalt

2015

91,7

4

Totalt

2016

90,6

5

Totalt

2017

89,5

6

Totalt

2018

87,7

7

Totalt

2019

88,4

8

Totalt

2020

89,1

9

Kvinnor

2011

91,8

10

Kvinnor

2012

91,0

11

Kvinnor

2013

92,6

12

Kvinnor

2014

93,1

13

Kvinnor

2015

91,6

14

Kvinnor

2016

93,0

15

Kvinnor

2017

90,4

16

Kvinnor

2018

90,3

17

Kvinnor

2019

89,6

18

Kvinnor

2020

91,2

19

Män

2011

90,1

20

Män

2012

90,1

21

Män

2013

88,3

22

Män

2014

93,9

23

Män

2015

91,7

24

Män

2016

88,6

25

Män

2017

88,6

26

Män

2018

85,4

27

Män

2019

87,1

28

Män

2020

87,0

29

Riket

2011

87,7

30

Riket

2012

87,5

31

Riket

2013

87,6

32

Riket

2014

86,9

33

Riket

2015

85,6

34

Riket

2016

87,3

35

Riket

2017

82,5

36

Riket

2018

84,4

37

Riket

2019

84,7

38

Riket

2020

86,0

39

Datakälla: Kolada (SCB, Skolverket)

Kommentar

Luleå kommun befinner sig i mellanskiktet av samtliga kommuner i Sverige när det gäller behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Andelen behöriga elever har ökat från föregående läsår, trots att vårterminen 2020 präglades av pandemin. Den procentuella andelen flickor och pojkar som är behöriga till yrkesprogram har ökat. Pojkar har lägre behörighet än flickor, vilket är ett återkommande mönster. Skillnaderna mellan skolorna har minskat och det är främst de socioekonomiskt prioriterade skolorna som har förbättrat sina resultat.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma