Unga utan arbete

Indikator ÖM.9.4

Andel unga (17-24 år) som varken arbetar eller studerar (öppet arbetslösa)

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit stadigt sedan krisåren 2009-2012 och de som inte studerar vidare får oftast jobb direkt efter gymnasiet. Bland arbetslösa unga märks särskilt de som inte avslutat gymnasiet eller har någon funktionsvariation.
Av de unga arbetslösa är 57% män, vilket har minskat jämfört med 2014 då det var 63% män.
Andel långtidsarbetslösa (mer än 6 mån) bland unga ökar och är 66 procent av antalet arbetslösa.
För 2019 kan man se att trenden håller på att brytas och att arbetslösheten ökar något bland unga och utrikesfödda troligen på grund av avmattning i ekonomin.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma