Delaktig

Övergripande mål till 2050 ÖM.2

Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

Målet syftar till att försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och att nå en jämställd representation.

Når vi målet? : Målet kan inte nås till 2050 Målet kan inte nås till 2050

Några indikatorer visar en svagt positiv utveckling, men det är också tydligt att vi ligger långt ifrån målet. För de två indikatorer med negativ trend är trenden starkt negativ. För att nå målet behövs fokus på ökade möjligheter till delaktighet.

Indikatorer

Valdeltagande

IndikatorÖM.2.1

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 87 %2018

Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun

IndikatorÖM.2.2

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Vuxna som saknar tillit till andra

IndikatorÖM.2.3

Andel 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 25 %2020

Vuxnas syn på möjligheterna att påverka

IndikatorÖM.2.4

Vuxnas, 18-84 år, syn på möjligheterna att påverka

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 34 2020

Föräldrapenning av män

IndikatorÖM.2.5

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 31,2 %2020

Löneskillnader kön

IndikatorÖM.2.6

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 83,0 %2019

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma