Löneskillnader kön

Indikator ÖM.2.6

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Datakälla: Kolada (SCB, Regionfakta)

Kommentar

Kvinnors mediannettoinkomst är 83,2% av männens mediannettoinkomst 2017, det är en svag ökning från 82.5 % 2016. Luleå ligger något bättre till än riket under perioden 2013 – 2016, värden saknas från andra år.
Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner minskar, men utvecklingen är svag. En förklaring till att löneskillnaderna minskar år för år är att det sker en utjämning av yrkesgrupperna. Det är fortfarande vanligare att kvinnor arbetar i yrken med lägre lönenivåer men under senare år har yrkessegregeringen minskat. Fler kvinnor har akademisk utbildning, chefsuppdrag och arbetar i mansdominerade yrkesgrupper och fler män arbetar i kvinnodominerade yrken. Vissa kvinnodominerade yrken har också haft en gynnsam löneutveckling.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma