Fördelning boendeformer

Indikator ÖM.6.12

Andel småhus, bostadsrätter och hyresrätter

Datakälla: SCB

Kommentar

Under 2018 har har uppförandet av nya bostäder inte påverkat fördelningen av boendeformer. Den är fortfarande ojämn i vissa stadsdelar, på Lulsundet dominerar småhus, i Bergviken bostadsrätter och på Malmudden hyresrätter. I byarna är det nästan uteslutande småhus. Med hjälp av markanvisning kan kommunen stimulera den boendeform som behövs för området.

Det är önskvärt med en jämnare blandning mellan olika bostadstyper med max 45 procent för den bostadstyp som dominerar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben