Barn i förskola

Indikator ÖM.11.2.1

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskolan

Datakälla: Kolada (Skolverket)

Kommentar

Andelen barn i förskola har varit stadigt hög och de senaste 10 årens trend är svagt ökande. Nästan 88 procent av barnen i förskoleåldern finns i förskolan. Vårdnadshavare har under lång tid prioriterat att låta sina barn ta del av omsorg, lek och lärande som erbjuds i verksamheterna. Luleå kommun har haft en väl utbyggd förskola med en hög andel förskollärare vilket har gjort att en plats i förskolan är attraktiv. I jämförelse med snittet för större städer ligger Luleå kommun något högre.
Den nationella styrningen av förskolans uppdrag genom skollag, läroplaner och andra styrdokument ökar möjligheterna för alla verksamheter för barn i förskoleålder att höja kvaliteten och därmed öka intresset för vårdnadshavare att ge sina barn den utbildning som erbjuds i dessa verksamheter.