Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM.11.2.5

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen elever folkbokförda i kommunen som tar examen inom 4 år har haft en svagt positiv trend över längre tid. Resultatet för 2020 återfinns bland de 25 procenten främsta kommunerna i landet. Andelen elever med examen efter fyra år är högre för flickor (79%) än för pojkar (74%). Resultatet för bägge könen är också jämförelsevis bland de främsta i Sverige.
Majoriteten av gymnasieeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala gymnasieskolan här. Under läsåret 2019–2020 gick 82 procent av eleverna folkbokförda i Luleå i den kommunala gymnasieskolan (riket 50 procent).
Luleå gymnasieskola har sedan läsåret 2016-17 haft genomströmning (till examen) som ett tydligt huvudfokus och kopplat en rad utvecklingsinsatser till detta.