Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM.11.2.4

Indikatorn avser andel elever i Luleå kommun som är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades för eleverna som påbörjade gymnasieskolan år 2013.

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Datakälla: Kolada (SCB, Skolverket)

Kommentar

Luleå kommun befinner sig i mellanskiktet av samtliga kommuner i Sverige när det gäller behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Andelen behöriga elever har ökat från föregående läsår, trots att vårterminen 2020 präglades av pandemin. Den procentuella andelen flickor och pojkar som är behöriga till yrkesprogram har ökat. Pojkar har lägre behörighet än flickor, vilket är ett återkommande mönster. Skillnaderna mellan skolorna har minskat och det är främst de socioekonomiskt prioriterade skolorna som har förbättrat sina resultat.