Kommunstaben

Delmål ÖM.11.4

Indikatorer

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

IndikatorÖM.11.4.51

Andel vuxna (16-84 år) som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2010
Senaste värdet: 69 %2018

Ohälsotal

IndikatorÖM.11.4.52

Antal ohälsodagar per person

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 20,5 dagar2019

Medellivslängd

IndikatorÖM.11.4.53

Medellivslängd beskriver den beräknade livslängden vid födseln.

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 84,0 år2019

Anmälda våldsbrott

IndikatorÖM.11.4.54

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2011
Senaste värdet: 827 st./100 000 inv2019

Ekonomisk jämlikhet (Ginikoeffecient)

IndikatorÖM.11.4.44

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 0,37 2018

Valdeltagande

IndikatorÖM.11.4.42

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 87 %2018

Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun

IndikatorÖM.11.4.34

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Vuxna som saknar tillit till andra

IndikatorÖM.11.4.4

Andel vuxna (16-84 år) med avsaknad av tillit till andra

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 25 %2018

Vuxna som deltar i få aktiviteter

IndikatorÖM.11.4.5

Andel vuxna (16-84 år) som under det senaste året deltagit i en eller ingen aktivitet (4-årsmedelvärden)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16 %2018

Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

IndikatorÖM.11.4.60

Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Senaste värdet: 63,0 %2018

Invånare med fetma

IndikatorÖM.11.4.6

Andel invånare 16-84 år med ett BMI högre än 30

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2010
Senaste värdet: 16 %2018

Skyddad mark på öarna

IndikatorÖM.11.4.35

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2005
Senaste värdet: 12,3 %2019

Skyddad produktiv skogsmark

IndikatorÖM.11.4.36

Andel skyddad produktiv skogsmark

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2005
Senaste värdet: 2,4 %2019

Skyddad natur

IndikatorÖM.11.4.7

Andel skyddad natur

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 5,6 %2018

Exploaterad kuststrand

IndikatorÖM.11.4.8

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2013
Senaste värdet: 37 %2018

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorÖM.11.4.9

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 59 %2016

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorÖM.11.4.45

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 20 %2016

Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

IndikatorÖM.11.4.10

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 3,25 2016

Energianvändning i bostäder

IndikatorÖM.11.4.11

Energianvändning per area i bostadshus

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2013
Senaste värdet: 225 kWh/m²2016

Energianvändning per invånare

IndikatorÖM.11.4.46

Energianvändning per invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 158 MWh/inv.2018

Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorÖM.11.4.37

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2012
Senaste värdet: 29 %2019

Andel miljöbilar

IndikatorÖM.11.4.47

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 11 %2018

Förnybar energiproduktion

IndikatorÖM.11.4.12

Mängd lokalt producerad förnybar energi

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2017
Senaste värdet: 485103 kWh2018

Upplever trygghet i sitt bostadsområde

IndikatorÖM.11.4.38

Trygghetsindex

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 1,4 2019

Invånare som avstår från att gå ut

IndikatorÖM.11.4.13

Andel invånare (16-84 år) som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2014
Senaste värdet: 23 %2018

Mångfald

IndikatorÖM.11.4.14

Antal stadsdelar och samlande byar med minst 10 procent av invånarna som är utrikesfödda

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 8 stycken2018

Antal bostäder per invånare

IndikatorÖM.11.4.15

Antal bostäder per 1 000 invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 528 st/1 000 inv.2019

Tillgång till livsmedelsaffär

IndikatorÖM.11.4.39

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2009
Senaste värdet: 93 %2020

Närhet till förskola

IndikatorÖM.11.4.16

Andel barn (1-5 år) som bor inom 500 meter från förskola

Senaste värdet: 66 %2019

Närhet till skyddad natur

IndikatorÖM.11.4.17

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2100 meter2018

Fördelning boendeformer

IndikatorÖM.11.4.40

Andel småhus, bostadsrätter och hyresrätter

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Resor med kollektivtrafik

IndikatorÖM.11.4.33

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2006
Senaste värdet: 79 stycken2019

Korta resor med bil

IndikatorÖM.11.4.18

Andel bilresor kortare än 4 km

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 47 %2015

Färdmedelsfördelning

IndikatorÖM.11.4.19

Andel resor med gång, cykel eller buss

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 38 %2015

Problem med el

IndikatorÖM.11.4.20

Total avbrottstid per kund (SAIDI) för långa avbrott, minuter/kund. Långa elavbrott är de som är längre än 3 min. De kan vara både planerade och oförutsedda.

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 11 %2018

Körd sträcka med bil

IndikatorÖM.11.4.21

Körd sträcka per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 659 mil/inv.2019

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorÖM.11.4.22

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 18 %2019

Tillgång till kollektivtrafik

IndikatorÖM.11.4.23

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 87,9 %2018

Anställda i kunskapsintensiva företag

IndikatorÖM.11.4.24

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva företag

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 16,2 %2017

Företagsklimat

IndikatorÖM.11.4.25

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 71,6 2019

Nystartade företag

IndikatorÖM.11.4.48

Antal nyregistrerade företag

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 5,1 st/1 000 inv.2019

Arbetstillfällen

IndikatorÖM.11.4.41

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2010
Senaste värdet: 44420 stycken2018

Omsättning i aktiebolag

IndikatorÖM.11.4.26
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2013
Senaste värdet: 65628 msek2018

Tillgång till bredband

IndikatorÖM.11.4.27

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 86,4 %2019

Nettoinpendling för arbete

IndikatorÖM.11.4.28

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärsarbetare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 12,2 %2018

Andel i arbete

IndikatorÖM.11.4.29

Andel förvärvsarbetande inom åldrarna 20-64 år i november månad

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 80,5 %2018

Antal invånare

IndikatorÖM.11.4.49

Antal invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 78105 stycken2019

Utflyttade

IndikatorÖM.11.4.30

Antal utflyttade och emigrerade

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 3661 stycken2019

Utbildningsnivå

IndikatorÖM.11.4.50

Andel (25-64 år ) med eftergymnasial utbildning

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 47,5 %2019

Vuxnas syn på möjligheterna att påverka

IndikatorÖM.11.4.55

Vuxnas (18-84 år) syn på möjligheterna att påverka

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 30 2019

Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

IndikatorÖM.11.4.57

Andel vuxna (18-84 år) som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 65 %2019

Föräldrapenning av män

IndikatorÖM.11.4.58

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 31,7 %2019

Löneskillnader kön

IndikatorÖM.11.4.59

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 82,9 %2018

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma