Invånare med fetma

Indikator ÖM.11.4.6

Fetma har personer med ett Body Mass Index (BMI) på 30 eller högre. BMI är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Andelen med fetma har ökat både bland kvinnor och bland män. Den nationella undersökningen som gjordes 2020 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar lika resultat som 2018. Andelen kvinnor med fetma ökade kraftig mellan 2014 och 2018 men sedan minskat med 1% till 17%. Det är något högre andel kvinnor än män i Luleå med fetma. Det är fler kvinnor i Luleå än i riket som har fetma, andelen bland män är lika i Luleå och i riket.
Undersökningen 2018 visade att högsta andelen med fetma finns i åldersgruppen 45-64 år. Bland män finns en socioekonomisk skillnad med högre andel med fetma bland de med kort utbildning jämfört med de som lång utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Under år 2021 genomfördes en extra omgång av undersökningen med anledning av den pågående coronapandemin. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014 och 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma