Invånare med fetma

Indikator ÖM.11.4.6

Fetma har personer med ett Body Mass Index (BMI) på 30 eller högre. BMI är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2010

13,1

0

Totalt

2011

13

1

Totalt

2012

13

2

Totalt

2013

13

3

Totalt

2014

13,2

4

Totalt

2015

14

5

Totalt

2016

14

6

Totalt

2018

16

7

Totalt

2020

16

8

Kvinnor

2010

12,8

9

Kvinnor

2011

13

10

Kvinnor

2012

13

11

Kvinnor

2013

13

12

Kvinnor

2014

13,1

13

Kvinnor

2015

14

14

Kvinnor

2016

14

15

Kvinnor

2018

18

16

Kvinnor

2020

17

17

Män

2010

13,4

18

Män

2011

13

19

Män

2012

13

20

Män

2013

13

21

Män

2014

13,3

22

Män

2015

13

23

Män

2016

14

24

Män

2018

15

25

Män

2020

15

26

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Andelen med fetma har ökat både bland kvinnor och bland män. Den nationella undersökningen som gjordes 2020 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar lika resultat som 2018. Andelen kvinnor med fetma ökade kraftig mellan 2014 och 2018 men sedan minskat med 1% till 17%. Det är något högre andel kvinnor än män i Luleå med fetma. Det är fler kvinnor i Luleå än i riket som har fetma, andelen bland män är lika i Luleå och i riket.
Undersökningen 2018 visade att högsta andelen med fetma finns i åldersgruppen 45-64 år. Bland män finns en socioekonomisk skillnad med högre andel med fetma bland de med kort utbildning jämfört med de som lång utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014 och 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma