Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator ÖM.11.4.51

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Den nationella undersökningen som gjordes 2020 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar lika resultat som 2018, förutom att andel män som uppger att de har en god hälsa har ökat något. Fler män än kvinnor uppger att de har en god självupplevd hälsa. Andel kvinnor med god hälsa ökade under många år men har minskat sedan 2016. Bland män har andelen sjunkit sedan 2013, men mellan 2018 och 2020 är det en liten ökning.
Undersökningen 2018 visade att upplevd god hälsa sjunker med stigande ålder. De med lång utbildning har en bättre självupplevd hälsa än de med kort utbildning. Både män och kvinnor i Luleå har sämre hälsa jämfört med riket.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014 och 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma