Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator ÖM.1.5

Indikatorn redovisar barn mellan 0-19 år (omfattar inte personer som inte har fått uppehållstillstånd).

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

Riket

 9,1

2019

0

Luleå

 5,1

2019

1

Datakälla: Kolada

Kommentar

Luleå har haft en positiv utveckling fram till 2017 men därefter har av andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll ökat. Det är högre andel barn med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Luleå har lägre andel i ekonomiskt utsatta hushåll jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner.
2019 fanns det 747 barn i åldrarna 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll i Luleå. Några kommundelar har fler barn i ekonomiskt utsatta hushåll än andra.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma