Barn i förskola

Indikator ÖM.1.9

Andel barn (1-5 år) inskrivna i förskolan

Datakälla: Kolada (Skolverket)

Kommentar

Andelen barn i förskola i Luleå kommun har under mätperioden varit stadigt hög och de senaste 10 årens trend är svagt ökande. 87 procent av barn i förskoleålder i Luleå kommun finns i förskolan. Vårdnadshavare har under lång tid prioriterat att låta sina barn ta del av omsorg, lek och lärande som erbjuds i verksamheterna. Luleå har haft en väl utbyggd förskola med tillräckligt med platser för alla barn och med en hög andel förskollärare vilket indirekt har gjort att en plats i förskolan har varit mer attraktiv än en plats i pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare.

Rikets närmande till Luleå vad gäller andel inskrivna barn i förskolan kan bero på att andra kommuner inte lika tidigt som Luleå tagit steget att prioritera en plats i förskola före plats i pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare. Den nationella styrningen av förskolans uppdrag genom skollag, läroplaner och andra styrdokument ökar möjligheterna för alla verksamheter för barn i förskoleålder att höja kvaliteten och därmed öka intresset för vårdnadshavare att ge sina barn den utbildning som erbjuds i dessa verksamheter.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma