Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator ÖM.1.1

Andel vuxna (16-84 år) som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor (befolkningsundersökning))

Kommentar

Fler män än kvinnor uppger att de har en god självupplevd hälsa. Andel kvinnor med god hälsa ökade under många år men har minskat mellan 2016 och 2018. Bland män ökade andelen till 2013 för att sedan minska. Upplevd god hälsa sjunker med stigande ålder. De med lång utbildning har en bättre självupplevd hälsa än de med kort utbildning. Både män och kvinnor i Luleå har sämre hälsa jämfört med riket.

Utökat urval i undersökningen har gjorts 2010, 2014 och 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma