Program C - Kuststaden Luleå

Övergripande mål: Att öka attraktionskraften för Kuststaden Luleå.

Centrum ska vara vår viktigaste plats med en blandning av handel, kultur, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Universitet, studenter och unga ska vara mer närvarande i staden. Kopplingen mellan centrum och skärgården ska förmedla nytänkande och positiv utveckling.

Skärgården ska vara en attraktiv och välbesökt destination, med besöksmål och anläggningar som utvecklas. Centrum ska vara tät och rik på pulserande stadsliv, möten, aktiviteter och evenemang som gynnar besöksnäring och handel.

Innehållet visar hur centrum och skärgård ska utvecklas och samspela för en tydligare skärgårdsidentitet. Programmet är också en fördjupning av vad de övriga programmen innebär för centrum och skärgården.

Nedan redovisas ett antal indikatorer som tillsammans visar om utvecklingen går i riktning mot det övergripande målet.

Indikatorer

Luleåbornas syn på kommersiellt utbud

Indikator 2050.C.1 Betygsindex för kommersiellt utbud av affärer, service, caféer, restuaranger
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Turismutveckling

Indikator 2050.C.2 Omsättning turism
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Bäddar i turistanläggningar

Indikator 2050.C.3 Antal bäddar i turistanläggningar längs kusten och på öar
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Övernattningar

Indikator 2050.C.4 Antalet övernattningar i kommunen
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbor som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator 2050.C.5 Rekommenderar andra att flytta till Luleå
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Bofasta i skärgården

Indikator 2050.C.6 Antal bofasta i skärgården
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Arbetstillfällen i centrum

Indikator 2050.C.7 Arbetstillfällen i centrum
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Resor till centrum med bil, buss eller cykel

Indikator 2050.C.8 Antal resor till centrum som sker med bil, buss eller cykel
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Dygn med dålig luft i centrum

Indikator 2050.C.9 Antal dygn då medelhalten av kvävedioxid överskridit miljökvalitetsnormen
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Skärgårdstrafik

Indikator 2050.C.10 Antal resor med turbåtstrafiken
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Båtplatser i småbåtshamnar

Indikator 2050.C.11 Antal småbåtshamnsplatser
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Våldsbrott i centrum

Indikator 2050.C.12 Antal anmälda våldsbrott i Luleå centrum
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Naturreservat i skärgården

Indikator 2050.C.13 Andel av markytan på öarna som är skyddad
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad
Program 2050.C