Dygn med dålig luft i centrum

Kvävedioxid uppmätt i gaturum högre än 60 ug/m3 under ett dygn

Antal dygn då medelhalten av kvävedioxid överskridit miljökvalitetsnormen
Datakälla: Egen mätning

Kommentar

Det är svårt att säga vad som har påverkat de lägre halter av luftföroreningar de senaste tre åren. Det kan bero på väder och vind under vintern.
Centrum har fortfarande problem med kvävedioxider under framförallt kalla vinterdagar. Även halter av partiklar, ozon mm kan påverka luftkvalitén negativt i centrum.
Indikator 2050.C.9
Ansvarig organisation