Dygn med dålig luft i centrum

Kvävedioxid uppmätt i gaturum högre än 60 ug/m3 under ett dygn

Antal dygn då medelhalten av kvävedioxid överskridit miljökvalitetsnormen
Datakälla: Egen mätning

Kommentar

Under 2016 har en mild vinter samt regnig sommar bidragit till lägre halter av luftföroreningar och endast ett överskridande av miljökvalitetsnormen. Centrum har dock fortfarande problem med kvävedioxider under framförallt kalla vinterdagar. Även halter av partiklar, ozon mm kan påverka luftkvalitén negativt i centrum.
Indikator 2050.C.9
Ansvarig organisation