Naturreservat i skärgården

Indikatorn avser naturreservat och biotopskydd.

Andel av markytan på öarna som är skyddad
Datakälla: Egen

Kommentar

Relativt stor andel är skyddad men utveckling har stått still på senare år. Det finns inga marina reservat i kommunen. Luleå kommun har som mål att skapa fem nya kommunala naturreservat senast 2020. Något av dem kan ligga i skärgården.
Indikator 2050.C.13
Ansvarig organisation