Elever som läser flera språk på gymnasiet

Indikatorn visar elever i Luleå Gymnasieskola som läser flera språk i september.

Gymnasieelever som studerar minst ett språk förutom svenska och engelska fördelat på kön
Färgruta Tjejer
Färgruta Killar
Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden är oförändrad. Antalet elever som läser moderna språk var 655 st(sept 2018), vilket är 26% av alla elever på Luleå Gymnasieskola. Fortfarande är det en högre andelen flickor än pojkar. Spanska, franska och tyska är de vanligaste språken. Kinesiskan har minskat något och 55 elever läser kinesiska.
Indikator 2050.E.7