Elever som läser flera språk på gymnasiet

Indikatorn visar elever i Luleå Gymnasieskola som läser flera språk i september.

Gymnasieelever som studerar minst ett språk förutom svenska och engelska fördelat på kön
Färgruta Tjejer
Färgruta Killar
Datakälla: Egen

Kommentar

Antalet elever som läser moderna språk var 633 st, vilket är 25% av alla elever på Luleå Gymnasieskola. Andelen elever som läser flera språk är oförändrad. Andelen flickor är högre än pojkar. Spanska, franska och tyska är de vanligaste språken. Kinesiskan har ökat något och 69 elever läser kinesiska.
Indikator 2050.E.7