Program D - Plats för mer - Luleå stads- och landsbygd

Övergripande mål: Långsiktigt ge plats för oss människor och vårt samhälle men också ge plats för andra värden som behöver finnas även för sin egen skull. Plats för mer, helt enkelt.

Vi ska ha plats för att kunna mötas och för att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Vi ska ha plats för att rymma fler människor och företag. Vi ska ha plats för infrastruktur, både den som syns och den som inte syns. Våra speciella värden av natur- och kulturmiljöer ska ha plats för Luleåbornas skull, men också för sin egen.

Allt detta ska ske så att vi använder våra resurser i energi, luft, mark och vatten optimalt på väg till ett klimatneutralt samhälle med slutna kretslopp. Det ska också ske på ett sätt som stärker samhällets förmåga att klara oförutsedda utmaningar och att kunna anpassa sig till nya förutsättningar.

Nedan redovisas ett antal indikatorer som tillsammans visar om utvecklingen går i riktning mot det övergripande målet.

Indikatorer

Fler bostäder kan byggas

Indikator 2050.D.1 Byggrätter för bostäder (som kan byggas) i detaljplaner i prioriterade zoner
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Energianvändning i bostäder

Indikator 2050.D.2 Energianvändning per area i bostadshus
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Utrymme för nya arbetsplatser

Indikator 2050.D.3 Hektar planlagd mark för utveckling av och nya företag
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Befolkning i Luleå

Indikator 2050.D.4 Antal invånare
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Bredband i byar

Indikator 2050.D.5 Andel invånare som bor i byar och kan ansluta sig till bredband
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Blandning av olika bostadstyper

Indikator 2050.D.6 Andel småhus, bostadsrätter och hyresrätter
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Nybyggda bostäder

Indikator 2050.D.7 Antal nybyggda bostäder
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Möjligt att ansluta till kommunens avloppsnät

Indikator 2050.D.8 Tillgänglig spillvattenkapacitet till kommunalt va-nät
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Skyddad skogsmark

Indikator 2050.D.9 Andel skyddad produktiv skogsmark
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbornas syn på boende och bebyggelse

Indikator 2050.D.10 Betygsindex för bostäder
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Bor nära grönområde

Indikator 2050.D.11 Andel av befolkningen med grönområde inom 200 m från bostaden
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Stadsdelar och samlande byar med butik

Indikator 2050.D.12 Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Klimatpåverkande utsläpp

Indikator 2050.D.13 Utsläpp av koldioxid
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Program 2050.D