Blandning av olika bostadstyper

Andel småhus, bostadsrätter och hyresrätter
Färgruta Hyresrätter
Färgruta Småhus
Färgruta Bostadsrätter
Datakälla: SCB

Kommentar

Under 2016 har det byggts nya bostäder av alla typer och fördelningen har totalt sett blivit jämnare.
Men den är fortfarande ojämn i vissa stadsdelar, på Lulsundet dominerar småhus, i Bergviken bostadsrätter och på Malmudden hyresrätter. I byarna är det nästan uteslutande småhus. Med hjälp av markanvisning kan kommunen stimulera den boendeform som behövs för området.
Målet är att det ska vara en jämnare blandning mellan olika bostadstyper med max 45% för den bostadstyp som dominerar.
Indikator 2050.D.6
Ansvarig organisation