Blandning av olika bostadstyper

Andel småhus, bostadsrätter och hyresrätter
Färgruta Hyresrätter
Färgruta Småhus
Färgruta Bostadsrätter
Datakälla: SCB

Kommentar

Målet är uppnått.
Under 2017 har uppförandet av nya bostäder inte påverkat fördelningen jämfört med tidigare år.
Fördelningen är fortfarande ojämn i vissa stadsdelar, på Lulsundet dominerar småhus, i Bergviken bostadsrätter och på Malmudden hyresrätter. I byarna är det nästan uteslutande småhus.
Med hjälp av markanvisning kan kommunen stimulera den boendeform som behövs för området.
Målet är att det ska vara en jämnare blandning mellan olika bostadstyper med max 45% för den bostadstyp som dominerar är uppnått för hela kommunen.
Indikator 2050.D.6
Ansvarig organisation