Luleåbornas syn på boende och bebyggelse

Indikatorn visar ett index av svaren på flera frågor om synen på; möjligheterna att hitta bra boende, utbudet av olika typer av boendeformer och hur trivsam bebyggelsen är.

Betygsindex för bostäder
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Svagt negativ trend sedan 2013 då index var 48. Luleås betyg är bland de sämsta i landet. Inga tydliga skillnader vad gäller kön, åldersgrupper, boende i tätort eller landsbygd.
Indikator 2050.D.10
Ansvarig organisation