Skyddad skogsmark

Areal skyddad som naturreservat eller biotopskydd av den totala arealen produktiv skogsmark.

Andel skyddad produktiv skogsmark
Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden har under flera år varit svagt positiv, men det är långt till uppsatta mål. Under 2017 tillkom två nya naturreservat med skog samt några biotopskyddsområden.
Luleå kommun har målet att skapa fem nya naturreservat senast 2020. Arbete pågår med nya reservat.
Indikator 2050.D.9
Ansvarig organisation