Möjligt att ansluta till kommunens avloppsnät

Indikatorn visar total ledig kapacitet i personekvivalenter (pe).

Tillgänglig spillvattenkapacitet till kommunalt va-nät
Datakälla: Egen

Kommentar

Möjligheten att ansluta fler till det kommunala avloppssystemet fördelar sig ojämt i kommunen. I Luleå centrum är det möligt att ansluta ca 10000 pe (personekvivalenter), Hällbacken/Dalbo/Bensby 2000 pe, Råneå 500–1000 pe och i övriga norrbyar 500 pe. I alla andra områden saknas ledig kapacitet och fler hushåll kan därför inte anslutas till det kommunala systemet. En utbyggnad pågår för att bland annat klara utbyggnaden i Kronan-området.
Indikator 2050.D.8
Ansvarig organisation