Utrymme för nya arbetsplatser

Indikatorn visar antalet hektar med byggrätt för verksamheter i antagna detaljplaner.

Hektar planlagd mark för utveckling av och nya företag
Datakälla: Egen

Kommentar

Huvuddelen av marken som planlagts för verksamheter under 2015 ligger på Svartön.
Under 2017 har totalt ca 17 ha mark planlagts för både bostäder och arbetsplatser, det är svårt att säga hur stor ytan det blir för nya arbetsplatser.
Indikator 2050.D.3
Ansvarig organisation