Utrymme för nya arbetsplatser

Indikatorn visar antalet hektar med byggrätt för verksamheter i antagna detaljplaner.

Hektar planlagd mark för utveckling av och nya företag
Datakälla: Egen

Kommentar

Huvuddelen av marken som planlagts för verksamheter under 2015 ligger på Svartön.
Indikator 2050.D.3
Ansvarig organisation