Program F - Resor och transporter

Övergripande mål: Att resor och transporter inom Luleå i högre grad än idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra.

Vi behöver trafikmiljöer som bidrar till god framkomlighet och tillgänglighet samtidigt som vi löser problem som olyckor, fossila bränslen, buller och dålig luft.

Nedan redovisas ett antal indikatorer som tillsammans visar om utvecklingen går i riktning mot det övergripande målet.

Indikatorer

Resor med buss, cykel och till fots

Indikator 2050.F.1 Andel resor som görs med andra färdmedel än bil
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Korta resor med buss, cykel och till fots

Indikator 2050.F.2 Andel resor kortare än 4 km som görs med andra färdmedel än bil
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Singelolyckor för gående och cyklister

Indikator 2050.F.3 Antal skadade i singelolyckor för oskyddade trafikanter per 1000 invånare
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Miljöbilar

Indikator 2050.F.4 Andel personbilar, i trafik vid årskiftet, som är miljöbilar
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbor som är påverkade av buller vid sin bostad

Indikator 2050.F.5 Antal personer vars utomhusmiljö vid bostaden är påverkad av buller från vägtrafiken
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Resor med buss

Indikator 2050.F.6 Antal resor med kollektivtrafik per invånare
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbornas syn på vägar, förbindelser och kollektivtrafik

Indikator 2050.F.7 Betygsindex för kommunikationer
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Förnybara bränslen i busstrafiken

Indikator 2050.F.8 Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Nya gång- och cykelbanor

Indikator 2050.F.9 Sträcka nybyggd gc-väg
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Program 2050.F