Korta resor med buss, cykel och till fots

Andel resor kortare än 4 km som görs med andra färdmedel än bil
Datakälla: Resvaneundersökning som görs vart femte år

Kommentar

Hög andel bil för korta resor, 45%. Åldersgruppen 45-64 år har den lägsta andelen korta resor. Mäns resor är betydligt längre än kvinnors och män använder bil oftare för sina resor än kvinnor. Kvinnor åker buss oftare än män. Målet är att minst 80% av de korta resorna ska göras med andra färdmedel än bil.
Indikator 2050.F.2
Ansvarig organisation