Luleåbor som är påverkade av buller vid sin bostad

Längs de kommunala vägnätet, trafikbuller som överstiger 60 dBA utomhus

Antal personer vars utomhusmiljö vid bostaden är påverkad av buller från vägtrafiken
Datakälla: Egen

Kommentar

Inga nya bullervallar eller bullerplank har byggts vilket innebär att antalet som påverkas av trafikbuller utomhus är oförändrat.
Under året har kommunen lämnat bidrag till fönsterbyten och ventilationsåtgärder för åtta fastigheter, detta har förbättrat bullernivåer inomhus.
Indikator 2050.F.5
Ansvarig organisation