Luleåbor som är påverkade av buller vid sin bostad

Längs de kommunala vägnätet, trafikbuller som överstiger 60 dBA utomhus

Antal personer vars utomhusmiljö vid bostaden är påverkad av buller från vägtrafiken
Datakälla: Egen

Kommentar

Under år 2016 har ca 240 meter bullervall och -plank byggts längs Teknikergatan på Skurholmen för att skydda från trafikbullret från Svartövägen. Ungefär 25 personer har därmed fått en bättre ljudmiljö vid sin bostad.
Indikator 2050.F.5
Ansvarig organisation