Luleåbornas syn på vägar, förbindelser och kollektivtrafik

Indikatorn visar ett index av svaren på flera frågor om synen på; tillgången till gc-vägar, möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor, tillgången till förbindelser för längre resor och möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil.

Betygsindex för kommunikationer
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Svagt negativ utveckling men Luleå får ändå ett betyg som ligger över genomsnittet för samtliga kommuner. Inga tydliga skillnader vad gäller kön eller åldersgrupper. Boende på landsbygden är något mindre nöjda än övriga.
Indikator 2050.F.7
Ansvarig organisation