Resor med buss, cykel och till fots

Indikatorn visar andelen resor som görs till fots, med cykel och med buss.

Andel resor som görs med andra färdmedel än bil
Datakälla: Resvaneundersökning som görs vart femte år

Kommentar

Kvinnor cyklar mindre och åker bil mindre än män. Äldre och yngre åker bil mindre än mellanåldersgruppen.
Målet är att minst 50% av resorna ska ske med andra färdmedel än bil.
Indikator 2050.F.1
Ansvarig organisation