Program B - Rum för möten

Övergripande mål: Alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och socialt aktivt liv.

Så här står det i Vision Luleå 2050: "Luleå erbjuder evenemang, aktiviteter och upplevelser under alla fyra årstider. Det finns många olika platser, arenor och nätverk som inbjuder till möten för intellektuell utveckling, fysisk aktivitet och sinnesavkoppling. Vi kan själva välja mellan utmaning och lugn."

Nedan redovisas ett antal indikatorer som tillsammans visar om utvecklingen går i riktning mot det övergripande målet.

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator 2050.B.1 Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Luleåbor som deltar i många aktiviteter

Indikator 2050.B.2 Andel 16-84 år som under de senaste 12 månaderna har deltagit i fem eller fler olika aktiviteter

Luleåbornas syn på utbudet av fritidsmöjligheter

Indikator 2050.B.3 Betygsindex för utbud av evenemang, naturområden och fritidsmöjligheter
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Unga som ofta är fysiskt aktiva

Indikator 2050.B.4 Andel elever i årskurs 4 och 7 som idrottar minst tre gånger per vecka
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleåbor som är fysiskt aktiva varje dag

Indikator 2050.B.5 Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min per dag
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Stadsdelar och samlande byar som har samlingslokal

Indikator 2050.B.6 Andelen stadsdelar och samlande byar med samlingslokal

Stora evenemang

Indikator 2050.B.7 Antal större evenemang

Barn och unga som deltar i idrottsföreningars aktiviteter

Indikator 2050.B.8 Deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 7-25 år
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Luleå som Årets friluftskommun

Indikator 2050.B.9 Placering i utmärkelsen Årets friluftskommun
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Föreningslivet i Luleå

Indikator 2050.B.10 Antal föreningar som fått bidrag från fritidsnämnden
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad
Program 2050.B