Luleåbor som är fysiskt aktiva varje dag

Indikatorn visar en måttligt ansträngande aktivitet minst 30 min per dag som sammanlagt blir mer än 3 timmar per vecka.

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min per dag
Färgruta Kvinna
Färgruta Man
Datakälla: Befolkningsundersökning Hälsa på lika villkor

Kommentar

2014 är det lika många män som kvinnor är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Det skiljer sig inte så mycket mellan mätningarna 2006 och 2014, medan 2010 visar betydligt lägre andel fysiskt aktiva. Det är oklart vad detta beror på. 2014 var 12% av kvinnorna och 16% av männen fysiskt inaktiva, dvs rör sig mindre än 2 timmar/vecka. Det är främst män i åldersgruppen 30-64 år som är fysiskt inaktiva. Högutbildade är mer fysiskt aktiva än lågutbildade. Luleå ligger på ungefär samma nivå som riket (64%). Undersökningen görs nästa gång 2018.
Indikator 2050.B.5
Ansvarig organisation