Unga som ofta är fysiskt aktiva

Indikatorn visar andelen per läsår. Läsår 2016/2017 motsvarar 2016 i diagrammet. Begreppet idrott omfattar flera olika former av fysisk aktivitet, både organiserad och spontan. 2013 genomfördes undersökningen inte i åk 4.

Andel elever i årskurs 4 och 7 som idrottar minst tre gånger per vecka
Färgruta Flickor åk. 7
Färgruta Flickor åk. 4
Färgruta Pojkar åk. 4
Färgruta Pojkar åk. 7
Datakälla: Årliga hälsosamtal

Kommentar

Andelen fysiskt aktiva har ökat, trenden är positiv, framförallt i årskurs 7. Andel elever som uppger att de sällan eller aldrig motionerar har minskat i både årskurs 4 och 7 samt hos både flickor och pojkar.
Indikator 2050.B.4